วิธีแก้ปัญหาตัวแปร global เป็น off [$_POST] [$_GET]

php
บางครั้ง server จะมีการปิดตัวแปร global  ทำให้เมื่อมีการเรียกใช้ตัวแปร global จังเกิดปํญหา  ตัวอย่างเช่น เราส่งตัวแปร $_GET[‘id’] แต่ตอนเรียกใช้ เราเีรียกใช้เป็น...
Read more »